homologizácia vozidiel Žilina

skúšobné laboratórium a prideľovanie
VIN čísel na pracovisku ZV - TEST, s.r.o. v Žiline

HOMOLOGIZÁCIA VOZIDIEL ŽILINA

Homologizačné pracovisko E27/C disponuje poverením na vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti podľa §25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.

Homologizačné pracovisko E27/C má tiež poverenie na vykonávanie skúšok jednotlivo dovezených alebo vyrobených vozidiel.

Poskytujeme kompletné služby rôznych požadovaných činností súvisiacich s prihlásením týchto vozidiel.

 

Poskytujeme:

 

Homologizačné skúšky – odborný výkon skúšok hromadne vyrobených alebo dovezených cestných vozidiel vykonávame podľa osobitných predpisov: smerníc ES a predpisov EHK OSN v ich aktuálnom znení.

Výsledky uvedených skúšok uznáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako podklad pre schválenie typov cestných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. v znení ďalších predpisov.

TECHNICKÁ SLUŽBA OVEROVANIA (VOZIDIEL)

Akreditované Skúšobné laboratórium ZV - TEST, s.r.o. (číslo osvedčenia S-139, členské registračné číslo 138).

 

Homologizačné pracovisko E27/C vykonávajúce:

 

homologizácia vozidiel Žilina

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM ŽILINA

Meranie hluku, brzdenia, rýchlosti, rozmerov, hmotnosti, sily v odvetví automobilového priemyslu, dopravy a pracovných strojov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne, sa laboratórium legitimuje prostredníctvom dodržiavania požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005.

 

overovanie vozidiel Žilina

PRIDELENIE VIN ČÍSLA

Identifikačné číslo vozidla (VIN číslo) stanoví výrobca na základe pokynov a podkladov, ktoré mu udelí ZV - TEST, s.r.o. V rámci pokynov je ZV - TEST, s.r.o. povinný ponúknuť výrobcovi návrh identifikačného čísla vozidla. Túto službu realizujeme na pracovisku vo Zvolene.

 

Kontaktujte nás